ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ

ਇਸ ਡੈਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੁੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ!

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 7 ​​- 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ?

ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ।

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 2023 ਦੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵੇਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਪੁੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?