تفاوت بین ‍پرسشنامه ضد تبعیض نژادی و نظر سنجی جمعیتی BC

پاسخگو دانستن دولت

برای حمایت از جمع‌آوری و استفاده از این داده‌ها، در حال توسعه قوانین ضد نژادپرستی گسترده ‌تری هستیم.

نظرات شما مهم است!

به همین دلیل یک پرسشنامه آنلاین را راه‌ اندازی نموده ایم تا از نظرات همه افراد با هر پیشینه‌ای درباره چگونگی نحوه برخورد دولت با نژادپرستی در بریتیش کلمبیا با خبر شویم.

بازتاب نظرات شما بدون نام و نشان بوده و به ما کمک می کند تا کار استان خود را برای همه افراد بهبود بخشیم.

تکمیل این پرسشنامه بین 7 تا 12 دقیقه طول می کشد و به 15 زبان موجود است.

تفاوت بین نظرسنجی جمعیتی BC و پرسشنامه ضد نژادپرستی چیست؟

بازخوردی که از طریق پرسشنامه ضد نژادپرستی دریافت می‌کنیم به ما کمک می‌کند تا نسبت به نیاز افراد برای حمایت در جهت التیام بخشیدن به آسیب‌های جاری استعماری و نژادی و اینکه چگونه می‌توانیم به بهترین شکل به نژادپرستی سیستماتیک در دولت رسیدگی کنیم، آگاه شویم.

چه نوع سوالاتی در پرسشنامه از من پرسیده خواهد شد؟

از پاسخ‌دهندگان سؤال می‌شود که فکر می‌کنند دولت چگونه باید به نژادپرستی رسیدگی کند، چه خدماتی در برخورد با حوادث نژادپرستانه مفیدتر است و مهم‌ ترین عوامل در توسعه سیاست‌های ضد نژادپرستی چیست.

تمامی اطلاعات جمع آوری شده بدون نام و نشان بوده و نتایج در پاییز 2023 در اختیار عموم گذاشته خواهد شد.

آیا می توانم پرسشنامه را تکمیل کنم، حتی اگر از افراد بومی یا اقلیت های نژادی نباشم؟

در حالی که برخی از تعهدات ما در مورد این قانون محدود به افراد بومی و اقلیت های نژادی است، نسبت به اینکه هر فردی تجربیات و نظرات متفاوتی در مورد نحوه برخورد دولت با نژادپرستی دارد، آگاه هستیم.

نظرات همه افراد اهمیت دارد و می تواند در ایجاد استانی بهتر و فراگیرتر به ما یاری دهد.

میخواهید بیشتر بدانید؟