کار در جریان

این قانون به شناسایی و رسیدگی به نژادپرستی سازمان یافته در برنامه ها و خدمات دولتی در بریتیش کلمبیا کمک می کند.