کار در جریان

این قانون به شناسایی و رسیدگی به نژادپرستی سازمان یافته در برنامه ها و خدمات دولتی در بریتیش کلمبیا کمک می کند.

 • انتشار آمار 2024

  انتشار آمار 2024

  این گزارش به‌روزرسانی‌هایی در مورد کار ما برای رسیدگی به نژادپرستی سیستماتیک در برنامه‌ها و خدمات‌مان ارائه می‌دهد.

 • چگونه از بررسی جمعیتی BC استفاده می کنیم

  چگونه از بررسی جمعیتی BC استفاده می کنیم

  در ژوئن 2023، نظرسنجی جمعیتی بریتیش کلمبیا را راه‌اندازی کردیم. این نظرسنجی شامل سوالاتی درباره سن، جنسیت، نژاد و سایر عوامل هویتی بود. این نظرسنجی در اختیار همه افراد در BC قرار گرفت پاسخ های این نظرسنجی با سایر اطلاعاتی که برای حمایت از تحقیقات ضد نژادپرستی خود در اختیار داریم، ترکیب شده است.

 • نظر سنجی جمعیتی BC

  نظر سنجی جمعیتی BC

  در 14 ژوئن 2023، نظر سنجی جمعیتی BC را برای کمک به شناسایی نژادپرستی سیستماتیک راه‌اندازی کردیم تا خدمات عمومی را برای همه افراد در بریتیش کلمبیا ارتقا دهیم.

 • اولویتهای پژوهشی ما

  اولویتهای پژوهشی ما

  برای پرداختن به نژاد پرستی سازمان یافته، در آغاز لازم است نسبت به مکانی که این اتفاق در آن میفتد، آگاه شویم.

 • چگونه اولویت های تحقیقاتی ضد نژادپرستی توسعه یافتند

  چگونه اولویت های تحقیقاتی ضد نژادپرستی توسعه یافتند

  ما از همه افراد First Nations و Métis Nation در بریتیش کلمبیا برای کمک به توسعه اولویت های تحقیقاتی دعوت کردیم.

 • تحقیقات چگونه انجام خواهد شد؟

  تحقیقات چگونه انجام خواهد شد؟

  نحوه انجام پژوهش به اندازه خود اولویت های پژوهشی مهم است.

 • انتشار آمار 2023

  انتشار آمار 2023

  درباره آمار و سایر اطلاعات مربوط به کار ضد نژادپرستی ما بیشتر بیاموزید.

 • پیشرفت کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی تا به امروز

  پیشرفت کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی تا به امروز

  تلاش برای بهبود خدمات عمومی برای همگان.

 • نحوه کار ما با مردم بومی

  نحوه کار ما با مردم بومی

  هر یک از بخش های قانون اطلاعات ضد نژادپرستی با جمعیت بومی و سایر جوامع اقلیت های نژادی تدوین شده است.