انتشار آمار 2023

در 29 مه 2023 موارد زیر را منتشر کردیم:

انتشارات آینده بر ارائه آمار و درون نگری نسبت به داده ها متمرکز خواهد بود. با این اطلاعات، جوامع می توانند در مورد نیازهای اعضای خود اطلاعات بیشتری کسب کنند. این امر به تلاش های مداوم آنها برای دفاع از خود و پیشبرد اهدافشان کمک می کند.

گزارش پیشرفت سال اول

این موارد شامل اطلاعاتی در بارهٔ:

راهنمای استفاده از متغیرهای طبقه بندی نژاد و قومیت

این راهنمای فنی در مورد نحوه استفاده از متغیرهای نژاد و قومیت در پروژه های تحقیقاتی،‌ نُه توصیه ارائه می دهد. از کاربران داده ها پشتیبانی می کند، از جمله:

  • تحلیلگران
  • محققان
  • معماران داده ها
  • دانشمندان داده ها

این راهنما همچنین شامل مطالعات موردی ،‌ نمونه ها و همچنین چک لیست خودارزیابی است.

ما با کارشناسان این موضوع همکاری کردیم تا این راهنما را طرح ریزی کنیم.