رسیدگی به نژاد پرستی سیستماتیک در BC

دولت BC برای رسیدگی به نژادپرستی سازمانی در برنامه ها و خدمات استانی اقدام می کند. این امر بخش مهمی از کار ما برای مستحکم‌تر ساختن خدماتمان برای همگان است.

بررسی جمعیتی BC اکنون به ‌پایان رسیده است. بیش از 200,000 نفر پاسخ دادند. از همه افرادی که نظرسنجی را تکمیل کردند، سپاسگزاریم.

حال که نظرسنجی تمام شده است، چه خواهد شد؟

ما اکنون در تلاش هستیم تا پاسخ های نظرسنجی را با سایر اطلاعاتی که در اختیار داریم در هم بیامیزیم تا شکاف های موجود در خدمات خود را شناسایی کرده و آنها را برای همه افراد در بریتیش کلمبیا در دسترس‌تر و فراگیرتر کنیم.

در اوایل سال 2024، نتایج نظرسنجی و به‌روزرسانی‌هایی را درباره نحوه استفاده از این اطلاعات برای حمایت از اولویت‌های تحقیقاتی به اشتراک خواهیم گذاشت.

نظر سنجی جمعیتی BC چیست؟

اولویتهای پژوهشی ما

نگهداری ایمن داده های شما (معلومات شما)

قانون اطلاعات ضد نژادپرستی

ما از جوامع پیرامون BC دریافتیم که باید بهبود خدمات را برای مردم به ویژه در حوزه های آموزشی، اشتغال و بهداشت در اولویت قرار دهیم.

ما از بسیاری از افراد بومی و دیگر جوامع اقلیت های نژادی شنیده‌ایم که آنها کنار گذاشته شده اند زیرا خدمات ما با در نظر گرفتن آنها طراحی نشده است. قانون اطلاعات ضد نژادپرستی برای کمک به انجام تحقیقاتی که شکاف‌های موجود در خدمات ما را شناسایی می‌کند، ایجاد شده است. این امر ما را قادر می سازد تا آن خدمات را برای همه در دسترس تر و فراگیرتر سازیم.

آمار، بینش و گزارش ضد نژادپرستی

چگونه اولویت های تحقیقاتی ضد نژادپرستی توسعه یافتند

تحقیقات چگونه انجام خواهد شد؟

نحوه کار ما با مردم بومی