به ما کمک کنید تا خدمات را برای همه در بریتیش کلمبیا مستحکم تر و فراگیرتر کنیم. سهم خود را انجام دهید و در نظرسنجی جمعیتی BC شرکت کنید.

رسیدگی به نژاد پرستی سیستماتیک در BC

دولت BC برای رسیدگی به نژادپرستی سیستماتیک در برنامه ها و خدمات استانی اقدام می کند. این بخش مهمی از کار ما برای ایجاد استانی عادلانه تر ، فراگیرتر و پذیراتر برای همه است.

به برطرف کردن شکاف ها در خدمات دولتی BC کمک کنید

سوال‌های متداول درباره نظرسنجی جمعیت‌شناختی بریتیش کلمبیا

نگهداری ایمن داده های شما (معلومات شما)

قانون اطلاعات ضد نژادپرستی

ما از جوامع پیرامون BC دریافتیم که باید بهبود خدمات را برای مردم به ویژه در حوزه های آموزشی، اشتغال و بهداشت در اولویت قرار دهیم.

ما از بسیاری از افراد بومی و دیگر جوامع اقلیت های نژادی شنیده‌ایم که آنها کنار گذاشته شده اند زیرا خدمات ما با در نظر گرفتن آنها طراحی نشده است. قانون اطلاعات ضد نژادپرستی برای کمک به انجام تحقیقاتی که شکاف‌های موجود در خدمات ما را شناسایی می‌کند، ایجاد شده است. این امر ما را قادر می سازد تا آن خدمات را برای همه در دسترس تر و فراگیرتر سازیم.

اولویتهای پژوهشی ما

تفاوت بین ‍پرسشنامه ضد تبعیض نژادی و نظر سنجی جمعیتی BC

نحوه کار ما با مردم بومی

آمار، بینش و گزارش ضد نژادپرستی

چگونه اولویت های تحقیقاتی ضد نژادپرستی توسعه یافتند

تحقیقات چگونه انجام خواهد شد؟

پیشرفت شش ماهه برای کمیتهٔ داده های ضد نژاد پرستی

تلاش برای بهبود خدمات عمومی برای همگان.