انتشار آمار 2024

در 30 مه 2024، به انتشار رساندیم:

  • گزارش پیشرفت سال دوم
  • به‌روزرسانی‌های سه مورد از اولویت‌های تحقیقاتی ضد نژادپرستی‌مان
  • گزارشی در مورد رویکرد ما نسبت به بررسی جمعیتی BC

گزارش پیشرفت سال دوم

این مورد شامل:

  • کار مداوم ما با Indigenous Peoples و کمیته داده های ضد نژادپرستی برای توسعه دادن
  • یافته‌های اولیه از اولویت‌های تحقیقاتی ضد نژادپرستی ما
  • رویکرد ما نسبت به بررسی جمعیتی BC و آنچه آموختیم
  • چگونه امنیت فرهنگی را در تحقیقات خود ارتقا می دهیم

به دنبال یادگیری بیشتر هستید؟

در 29 مه 2023، اولین گزارش کار خود تحت قانون ضد نژادپرستی داده ها را منتشر کردیم. همچنین یک راهنما برای کمک به محققان برای درک نحوه استفاده از نژاد و قومیت در کار خود منتشر نمودیم.