انتشارات سالانه

طبق این قانون هر ساله به‌روز‌رسانی‌ها را به اشتراک می‌گذاریم.

که عبارت است از:

انتشار آمار 2024

به‌روز‌رسانی اولویت های پژوهشی سال 2024

  • چگونه شرایط بهداشتی رایج بر جوامع سراسر BC اثرگذار است
  • تعیین آموزش ویژه در سیستم 12 سال تحصیلی
  • حضور در خدمات عمومی BC

انتشار آمار 2023

در 29 مه 2023، گزارشی از کار خود طبق قانون ضد نژادپرستی داده ها بین ژوئن 2022 تا مه 2023 را منتشر کردیم.

این موارد عبارتند از:

  • مشاوره و همکاری با Indigenous Peoples
  • ایجاد کمیته داده‌های ضد نژادپرستی و نحوه عملکرد آن
  • چگونه اولویت های تحقیقاتی خود را بوجود آوردیم

همچنین رهنمودی را برای توصیه‌هایی در مورد استفاده از اطلاعات نژادی و قومیتی در پروژه های تحقیقاتی منتشر کردیم.