اولویتهای پژوهشی ما

اولویتهای پژوهشی برای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵

اولویت های پژوهشی با همکاری کمیته داده های ضد نژادپرستی و جمعیت بومی Indigenous Peoples طراحی شد. که شامل BC First Nations وMétis Nation BC می شود.

اولویت های پژوهشی مبتنی بر بخش های خاص از مردم بومی

  • پیامدهای بهداشتی برای مردم بومی در جهت درک تجربیات با بینش تقاطعی و همه جانبه
  • نتایج آموزش برای دانش‌آموزان Inuit وFirst Nations, Métis از مهدکودک تا کلاس 12 برای درک تجربیات آنها ، از جمله دسترسی و استفاده آنها از حمایت‌های موجود
  • مشخصه های اجتماعی ایمنی از نگاهی جامع و پر کردن شکاف های داده ای مرتبط

اولویت های بومی بیشتر

“پیشبردِ جمع‌آوری و استفاده از داده‌های جمعیت ‌شناختی تفکیک ‌شده، با رویکردی مبتنی بر تمایزهای حاکمیت داده‌های بومی و خودمختاری، از جمله حمایت از ایجاد یک مرکز حاکمیت داده‌های منطقه‌ای تحت مدیریت و اختیار First Nations در راستای همسویی با استراتژی حکمرانی داده‌ها ی First Nations “. 

اولویت های پژوهشی از سوی کمیته داده های ضد نژادپرستی

  • تنوع نژادی در خدمات عمومی BC و عدالت در استخدام و پیشرفت شغلی
  • تعامل با سیستم قضایی و تحلیل الگوی «شکایات»
  • نتایج بهداشتی، پایه گذاری بر اساس چارچوب عملکرد سیستم بهداشتی در جهت درک نحوه عملکرد سیستم برای گروه‌های جمعیت شناسی مختلف
  • درک چگونگی دسترسی و استفادهٔ دانش‌آموزان گروه‌های جمعیت شناسی به حمایت‌های آموزشی و نتایج آن (از دوران کودکی تا آموزش پس از متوسطه)
  • سلامتی کودکان، جوانان و خانواده در خانه و خارج از خانه
  • شمول اقتصادی، از جمله تجزیه و تحلیل کار بدون دستمزد و به رسمیت شناختن مدارک خارجی
  • بی خانمانی، تامین مسکن و امنیت

آیا می دانستید؟

این موضوعات رویکرد دولت را برای رسیدگی به نژادپرستی سیستماتیک در طی سالهای آتی هدایت مینماید.

ما از همه افراد First Nations و Métis Nation در بی سی برای کمک به توسعه اولویت های تحقیقاتی دعوت کردیم . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه این موارد به صورت مشارکتی توسعه یافتند، به خواندن ادامه دهید.