گزارش آنچه شنیدند

در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ ما مشارکت در قانون داده‌های ضد نژادپرستی را در سراسر استان رهبری کرده‌ایم. بیش از ۱۳,۰۰۰ نفر در جمع‌‌آوری این داده‌ها شرکت کرده‌اند. آنچه ما آموختیم قانون ضد نژادپرستی را شکل داد، که در ژوئن ۲۰۲۲ به قانون رسمی در بی‌سی تبدیل شدند. 

  • Iشرکای بومی 
  • جوامع هدف نژادپرستی 
  • ساکنان بی‌سی 

بازخورد شما نقشی حیاتی در تهیه قوانین ضد نژادپرستی جدید و کلی‌تر داشته است. 

ما شما را تشویق می‌کنیم تا اطلاعات بیشتری درباره‌ی این مشارکت‌ها کسب کنید. 


قانون اطلاعات ضد نژادپرستی

گزارش شاملین انجمن مراکز دوستی بومیان بریتیش کلمبیا 

در مجموع 36 شرکت کننده در دو جلسه شرکت کردند، از جمله اعضای شورای بزرگان، کمیته بررسی همتایان و شورای جوانان بومی استان. 

گزارش تعامل تحت رهبری جامعه

تقریباً 70 سازمان محلی بومی واعضای جامعه که قربانی نژادپرستی هستند از دولت بریتیش کلمبیا کمک های مالی دریافت کردند تا جلسات تعامل داده های ضد نژاد پرستی را با اعضای جامعه در سراسر استان میزبانی کنند. 

گزارش اشتراک کننده گان First Nations

دولت از دسامبر 2021 تا مارس (مارچ) 2022 با First Nations بریتیش کلمبیا تعامل و همکاری کرد. هدف از این تعامل این بود که فرصتی را برای شرکت کنندگان ملل اول بریتیش کلمبیا فراهم کند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و در قانون داده های ضد نژادپرستی اطلاعات ارائه دهند. 

گزارش مشارکت ملت متیس بریتیش کلمبیا 

در پاسخ به درخواست‌ها برای رسیدگی به نژادپرستی خاص بومیان، با همراهی ملت متیس بریتیش کلمبیا، درباره‌ی قوانین داده‌های ضد نژادپرستی آینده، مشاوره‌های محلی انجام داده‌ایم. 

گزارش مشارکت آنلاین 

از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژانویه‌ ۲۰۲۲، یک نظر‌سنجی درباره‌ی قوانین داده‌های ضد نژادپرستی انجام دادیم. ما می‌خواستیم درباره‌ی تجربه‌ی شما از اشتراک‌گذاری داده‌های مربوط به هویت و قومیت خود در زمینه خدمات ما بیشتر بدانیم.  


قوانین ضد نژادپرستی 

گزارش شورای رهبری ملل اولیه 

شورای رهبری ملل اولیه، سران سیاسی مجمع ملل اولیه بریتیش کلمبیا، اجلاس ملل اولیه، و اتحادیه‌ی پیشروان بومی ملل اولیه را گرد هم می‌آورد. این گزارش نکات کلیدی و خط مشی‌ اهداف ملل اولیه در بریتیش کلمبیا را در رابطه‌ با قوانین ضد نژادپرستی به تصویر می‌کشد. 

گزارش اتحاد ملل معاهده مدرن بریتیش کلمبیا 

اتحاد ملل معاهده مدرن بریتیش کلمبیا متشکل از هشت ملل اولیه است که معاهدات مدرن را در بریتیش کلمبیا به اجرا درمی‌آورند. منافع جمعی ملل معاهده مدرن در قانون جدید ضد نژادپرستی در این خلاصه‌ی اجرایی توضیح داده شده ‌است. 

گزارش ملت متیس بریتیش کلمبیا 

ملت متیس بریتیش کلمبیا سازمانی به نمایندگی از ۳۹ جامعه‌ی ثبت شده‌ی متیس در بریتیش کلمبیا است. بازخورد شهروندان آنها درباره‌ی قوانین ضد نژادپرستی در این گزارش آمده است. 

گزارش مشارکت جامعه‌محور 

ما به حدود ۷۰ سازمان اجتماعی در سراسر بریتیش کلمبیا جهت کمک آنها در رهبری جلسات مشارکت با افراد بومی و جوامع در معرض تبعیض نژادی، کمک مالی اعطا کرده‌ایم. موضوع‌های مورد بحث شامل نژادپرستی سیستمی، برنامه‌های درمانی و مسئولیت‌پذیری دولت بودند. از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۳ بیش از ۵۰۰۰ نفر در بیش از ۲۲۵ رویداد شرکت کردند. 

گزارش پرسشنامه‌ی آنلاین عمومی 

از ژوئن تا اکتبر ۲۰۲۳، ما یک نظرسنجی آنلاین برگزار کردیم. ما می‌خواستیم نظر شما را درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با نژادپرستی سیستمی در بریتیش کلمبیا بدانیم.