گزارش آنچه شنیدند

از سپتامبر 2021 تا مارس (مارچ) 2022، بیش از 13,000 نفر برای حمایت از قانون اطلاعات ضد نژادپرستی شرکت کردند. یافته های این اشتراک کنندگان در پنج گزارش جمع آوری گردیده، دید گاه و یافته های پیشگامانه اشتراک کنندگان را در پنج موضوع گزارشی مشاهده کنید.

گزارش شاملین انجمن مراکز دوستی بومیان بریتیش کلمبیا 

در مجموع 36 شرکت کننده در دو جلسه شرکت کردند، از جمله اعضای شورای بزرگان، کمیته بررسی همتایان و شورای جوانان بومی استان. 

گزارش تعامل تحت رهبری جامعه

تقریباً 70 سازمان محلی بومی واعضای جامعه که قربانی نژادپرستی هستند از دولت بریتیش کلمبیا کمک های مالی دریافت کردند تا جلسات تعامل داده های ضد نژاد پرستی را با اعضای جامعه در سراسر استان میزبانی کنند. 

گزارش اشتراک کننده گان First Nations

دولت از دسامبر 2021 تا مارس (مارچ) 2022 با First Nations بریتیش کلمبیا تعامل و همکاری کرد. هدف از این تعامل این بود که فرصتی را برای شرکت کنندگان ملل اول بریتیش کلمبیا فراهم کند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و در قانون داده های ضد نژادپرستی اطلاعات ارائه دهند. 

گزارش اشتراک کننده گان ملت میتی بریتیش کلمبیا 

ملت متی بریتیش کلمبیا (MNBC)، با همکاری دولت استانی بریتیش کلمبیا، در پاسخ به درخواست‌ها برای رسیدگی به مشکل نژادپرستی مخصوص بومیان، مشاوره‌های اجتماعی را در مورد قوانین داده‌های ضد نژادپرستی آتی انجام داد. 

گزارش اشتراک کننده گان آنلاین

از 9 سپتامبر 2021 تا 31 ژانویه (جنوری) 2022، دولت بریتیش کلمبیا یک سروی برای حمایت از قانون داده های ضد نژادپرستی برگزار کرد. این نظرسنجی پاسخ هایی را در مورد تجربه ارائه داده های هویت و قومیت در هنگام استفاده از خدمات دولتی جمع آوری کرد.