چگونه اولویت های تحقیقاتی ضد نژادپرستی توسعه یافتند

تحقیقات

ما بیش از 60 گزارش را برای شناسایی توصیه‌ها، شکاف‌ها یا فرصت‌های مرتبط با داده‌ها بررسی کردیم. این موارد شامل گزارش هایی از:

هشتاد موضوع مستعدِ اولویت، شناسایی شد.

همکاری

ما 80 موضوع اولویت ‌دار را با کمیته داده‌های ضد نژادپرستی، Métis Nation بریتیش کلمبیا و BC First Nations به اشتراک گذاشتیم. این اطلاعات به هدایت بحث‌ها پیرامون اولویت‌های پژوهشی حائز بیشترین اهمیت ، کمک کرد.

گفتگو با جوامع

هر یک از شرکا چندین توصیه ارائه کردند.

از آنها برای ایجاد فهرست نهاییِ اولویت تحقیقاتی مبتنی بر 10 بخش و دو اولویت دیگر، استفاده شد.

آیا می دانستید؟

نحوه انجام تحقیق به اندازه خود موضوعات مهم است. به خواندن ادامه دهید تا دریابید که این تحقیق مهم چگونه انجام خواهد شد و چه کسانی را در بر خواهد گرفت.