Tiếp cận các hỗ trợ học tập trong hệ thống K-12 của B.C.

Trường học của chúng ta phải là nơi an toàn và thân thiện với học sinh.


Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng nhiều học sinh Bản địa và người bị phân biệt chủng tộc phải đối mặt với những rào cản do sự phân biệt chủng tộc có hệ thống trong hệ thống K-12.

Chúng ta đã học được gì và các bước tiếp theo là gì?

​Để khắc phục tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống trong giáo dục, chúng ta cần hiểu trải nghiệm của các học sinh trong hệ thống K-12.

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu này theo từng giai đoạn để tìm hiểu những khoảng trống trong hỗ trợ.

Trong giai đoạn đầu tiên, chúng tôi đã tìm ra cách học sinh thuộc các nhóm chủng tộc được các trường học công nhận các nhu cầu đa dạng của các em. Chúng tôi đã làm điều đó bằng cách xem xét tỷ lệ chỉ định tài trợ giáo dục đặc biệt cho từng nhóm chủng tộc.

Việc chỉ định năng khiếu giúp những học sinh thể hiện kỹ năng đặc biệt trong các môn học cụ thể. Có nhiều lý do khiến học sinh có thể nhận được chỉ định thêm giáo dục đặc biệt khác, bao gồm:

Designations (Việc chỉ định) được sử dụng để cung cấp kinh phí cho các khu học hành chánh nhằm trang trải các chi phí bổ sung của các chương trình và dịch vụ dành cho học sinh khuyết tật và các khả năng đa dạng. Kết quả học tập của học sinh có thể bị ảnh hưởng nếu các em không nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tiếp cận giáo dục. Điều này làm cho việc chỉ định trở thành bước quan trọng đầu tiên trong nghiên cứu về trải nghiệm và kết quả học tập của học sinh

Có nhiều lý do khiến tỷ lệ này có thể khác nhau, bao gồm:


Nghiên cứu này nói về cái gì?

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu trải nghiệm và kết quả của học sinh K-12 ở B.C.

Để bắt đầu, chúng tôi đang xem xét liệu học sinh có được chỉ định vào các hạng mục tài trợ giáo dục đặc biệt hay không.

Sao nó lại quan trọng?

Học sinh cần những điều kiện khác nhau để phát triển ở trường.

Điều cần thiết là hệ thống giáo dục của chúng ta phải hỗ trợ những học sinh có nhu cầu đa dạng để mọi người có thể cảm nhận và nỗ lực hết mình.

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu gì?

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua Data Innovation Program (Chương trình Đổi mới Dữ liệu) của B.C.

Tìm hiểu kết quả

Những phát hiện này chỉ hiển thị những thông tin cho những cá nhân đã hoàn thành Khảo sát Nhân khẩu học BC và những em đang đi học trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022.

Thông tin này có thể khác với các báo cáo khác sử dụng thông tin cho toàn bộ dân số B.C.

Việc chỉ định năng khiếu giúp những học sinh thể hiện kỹ năng đặc biệt trong các môn học cụ thể. Có nhiều lý do khiến học sinh có thể nhận được chỉ định thêm giáo dục đặc biệt khác, bao gồm:

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu gì?

Nghiên cứu này dựa trên mẫu số bao gồm 26.700 học sinh đã đăng ký vào các trường học ở B.C. từ năm 2012 đến năm 2022. Đây chỉ là 2% tổng số học sinh đang đi học vào thời điểm đó.

Ngoài ra, 406 người Bản địa thực tập đã tham gia Indigenous Youth Internship Program kể từ khi nó bắt đầu vào năm 2007.

Để hiểu trải nghiệm của họ, chúng tôi đã sử dụng các bộ dữ liệu sau:

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua Data Innovation Program (Chương trình Đổi mới Dữ liệu) của B.C. Chương trình này cho phép các nhà nghiên cứu làm việc an toàn với dữ liệu nhạy cảm.

Để tìm hiểu thêm về trải nghiệm của học sinh người bản địa trong hệ thống giáo dục, hãy đọc báo cáo 2023 How Are We Doing? (Chúng ta Đang làm Như thế nào 2023?)

Ai đang làm việc trong dự án này?

Ministry of Education and Child Care and BC Stats đang hợp tác trong giai đoạn nghiên cứu đầu tiên.

Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ cộng tác với các Indigenous Governing Entities (Cơ quan Quản lý Bản địa) First Nations Education Steering Committee (Ban chỉ đạo Giáo dục các Bộ tộc người Bản địa)

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm?