Khảo sát Nhân khẩu học BC là gì?

Khảo sát Nhân khẩu học BC kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hoàn tất cuộc khảo sát. Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi xác định những thiếu sót trong các chương trình của chính phủ để chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người hơn ở British Columbia.

Tìm hiểu về Khảo sát Nhân khẩu học BC

Cuộc khảo sát tự nguyện này được hình thành qua sự tham gia của các cộng đồng người Bản địa, Da đen và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc khác. Nó bao gồm các câu hỏi liên quan đến chủng tộc, sắc tộc, dòng họ và các lĩnh vực bản sắc khác.

Tại sao cuộc khảo sát được đề ra?

Chúng tôi đã nghe nhiều người Bản địa và những người bị phân biệt chủng tộc nói rằng họ đang bị bỏ lại phía sau bởi vì các dịch vụ của chúng tôi không được lập ra dành cho họ.

Để giải quyết vấn đề này, trước tiên, chúng tôi cần thêm thông tin về người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cách những dịch vụ phục vụ cho mọi người. Cuộc khảo sát được đề ra để giúp chúng tôi thu thập thông tin này.

Điều gì xảy ra khi cuộc khảo sát đã kết thúc?

Chúng tôi hiện đang nỗ lực kết hợp các câu trả lời trong bản khảo sát với các thông tin khác mà chúng tôi nắm giữ để xác định những thiếu xót trong dịch vụ của mình và làm các dịch vụ trở nên dễ tiếp cận và bao gồm nhiều hơn đối với mọi người ở B.C.

Trong năm 2024, chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả khảo sát và cập nhật về cách chúng tôi sử dụng thông tin này để hỗ trợ các ưu tiên nghiên cứu.