Phát hành hàng năm

Theo Đạo luật, chúng tôi chia sẻ thông tin cập nhật về công việc của mình mỗi năm.

Điêu nay bao gôm:

Công bố số liệu thống kê năm 2024

Cập nhật ưu tiên nghiên cứu năm 2024

  • Tình trạng sức khỏe phổ biến ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng trên khắp B.C
  • Sự chỉ định giáo dục đặc biệt trong hệ thống K-12 của chúng tôi
  • Đại diện trong Dịch vụ Công ở BC

Công bố số liệu thống kê năm 2023

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, chúng tôi đã xuất bản báo cáo về công việc của mình theo Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt chủng tộc trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.

Điều này bao gồm:

  • Tham vấn và hợp tác với Người dân Bản địa
  • Việc thành lập Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc  và cách thức hoạt động của Ủy ban
  • Cách chúng tôi đề ra các ưu tiên nghiên cứu của mình

Chúng tôi cũng đã phát hành một hướng dẫn cung cấp các khuyến nghị về cách sử dụng thông tin về chủng tộc và sắc tộc trong các dự án nghiên cứu.