Cách thức làm việc của chúng tôi với Người bản địa

Chúng tôi cam kết hợp tác với những người thuộc cộng đồng First Nations, Métis và Inuit để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các chương trình và dịch vụ.

  • Chỉ thị và tiêu chuẩn về dữ liệu để hướng dẫn cách thức và thông tin nào được thu thập
  • Các ưu tiên để nghiên cứu nhằm tập trung nỗ lực của chúng tôi vào các vấn đề quan trọng nhất đối với người First Nations, Métis và Inuit cũng như các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc khác
  • Công bố số liệu thống kê hoặc các thông tin khác để cộng đồng biết về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi công khai

Các ưu tiên để nghiên cứu

Tất cả người First Nations ở B.C. và Métis Nation BC đã được mời để giúp lập ra các ưu tiên để nghiên cứu.

Tạo dựng các mối quan hệ

Chúng tôi cam kết để hòa giải lâu dài với các cộng đồng First Nations, Métis và Inuit.

Để hỗ trợ công việc này, chúng tôi tổ chức các buổi họp kết nối dữ liệu hàng tháng với các chính phủ Người bản địa để tạo ra một không gian cho các cuộc thảo luận cởi mở và minh bạch về các chủ đề được quan tâm liên quan đến Đạo luật hoặc dữ liệu liên quan đến các cộng đồng Người bản địa. Tất cả các cộng đồng người First Nations ở B.C. cũng như cộng đồng người Metis Nation BC được mời tham gia các cuộc họp này.

Tìm cách để tìm hiểu thêm?

Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi làm việc với những người thuộc First Nations và Métis để tạo ra Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc .