Giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống tại B.C.

Chính phủ B.C. đang hành động để giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các chương trình và dịch vụ của tỉnh. Đây là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi nhằm làm cho dịch vụ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn cho mọi người.

Cuộc Khảo sát Nhân khẩu học BC hiện đã chấm dứt. Hơn 200,000 người đã trả lời. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hoàn tất bản khảo sát.

Điều gì xảy ra khi cuộc khảo sát đã kết thúc?

Chúng tôi hiện đang nỗ lực kết hợp các câu trả lời trong bản khảo sát với các thông tin khác mà chúng tôi nắm giữ để xác định những thiếu xót trong dịch vụ của mình và làm các dịch vụ trở nên dễ tiếp cận và bao gồm nhiều hơn đối với mọi người ở B.C.

Vào đầu năm 2024, chúng tôi sẽ chia sẻ các kết quả của cuộc khảo sát và cập nhật về cách chúng tôi sử dụng thông tin này trong việc hỗ trợ các ưu tiên nghiên cứu.

Khảo sát Nhân khẩu học BC là gì?

Nghiên cứu ưu tiên của chúng tôi

Giữ dữ liệu của bạn an toàn

Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Chúng tôi đã lắng nghe từ các cộng đồng ở khắp B.C. về việc chúng tôi cần ưu tiên cải thiện các dịch vụ cho người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và y tế.

Chúng tôi đã lắng nghe từ nhiều Người bản địa và những người thuộc các cộng đồng bị kỳ thị chủng tộc khác rằng họ đang bị bỏ lại phía sau vì các dịch vụ của chúng tôi không được thiết kế dành cho họ. Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc đã được đề ra để giúp chúng tôi tiến hành các cuộc nghiên cứu nhằm xác định những lỗ hổng trong dịch vụ của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi làm cho các dịch vụ dễ tiếp cận và bao gồm hơn cho mọi người.

Số liệu thống kê, thông tin chi tiết và báo cáo chống phân biệt chủng tộc

Các nghiên cứu được ưu tiên để chống phân biệt chủng tộc đã được tiến hành như thế nào

Nghiên cứu sẽ được tiến hành như thế nào?

Cách thức làm việc của chúng tôi với Người bản địa