Công bố số liệu thống kê năm 2024

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, chúng tôi đã phát hành:

  • Báo cáo Tiến độ Năm Thứ hai
  • Cập nhật về ba ưu tiên nghiên cứu chống phân biệt chủng tộc của chúng tôi
  • Báo cáo về cách tiếp cận của chúng tôi với Khảo sát Nhân khẩu học BC

Báo cáo tiến độ năm thứ hai

Điêu nay bao gôm:

  • Công việc đang diễn ra của chúng tôi là hợp tác với Người dân Bản địa và Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt chủng tộc
  • Những phát hiện ban đầu từ các ưu tiên nghiên cứu chống phân biệt chủng tộc của chúng tôi
  • Cách tiếp cận của chúng tôi đối với Khảo sát Nhân khẩu học BC và những gì chúng tôi đã học được
  • Cách chúng tôi thúc đẩy an toàn văn hóa trong nghiên cứu của mình

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm?

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, chúng tôi đã công bố bản báo cáo đầu tiên về công việc của mình theo Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt chủng tộc. Chúng tôi cũng đăng hướng dẫn để giúp các nhà nghiên cứu hiểu cách sử dụng vấn đề chủng tộc và sắc tộc trong công việc của họ.