Tiến độ của Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc cho đến nay

Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc đang hợp tác với chính phủ trong nhiều dự án nhằm giúp xác định và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong khu vực công. Ủy ban đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 10 năm 2022.

Một cách làm khác

Chúng tôi đã nghe từ nhiều Người bản địa và những người bị phân biệt chủng tộc khác nói rằng họ đang bị bỏ lại phía sau vì các dịch vụ của chúng tôi không được thiết kế dành cho họ.

Ủy ban được thành lập để hợp tác với chính phủ về cách thức mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân một cách an toàn nhằm xác định và loại bỏ phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Để hỗ trợ công việc này, ủy ban cũng đưa ra lời khuyên về Khảo sát Nhân khẩu BC. Khảo sát này sẽ giúp làm cho B.C. thành một tỉnh bang công bằng hơn.

 

Kinh nghiệm đáp ứng chuyên môn

Các thành viên của ủy ban đến từ nhiều cộng đồng đa dạng bị phân biệt chủng tộc và các khu vực địa lý ở B.C.

Các thành viên đóng góp những chuyên môn đa dạng và kinh nghiệm sống của họ vào công việc này. Điều phong phú này đang giúp chính phủ đảm bảo rằng việc thực thi Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc được thông báo đến tới các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc, bao gồm cả người First Nations, người Inuit và người Métis.

Bạn có biết không?

Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc được thành lập thành một phần của Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc