Sự đa dạng về chủng tộc trong Dịch vụ Công ở BC

Hiện nay, trong các Cơ quan Dịch vụ Công ở BC hãy còn thiếu các nhân viên là người đến từ các cộng đồng bản địa và cộng đồng bị phân biệt chủng tộc
Khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn trong các vai trò quản lý.

Chúng tôi đã học được gì và các bước tiếp theo là gì?

​​​​​​Một dịch vụ công đại diện cho người dân tại B.C. có thể giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ phù hợp cho mọi người.

Giai đoạn đầu của nghiên cứu tập trung vào:

  • Sự đại diện về chủng tộc trong Dịch vụ Công ở BC, bao gồm cả những vai trò mà nhân viên người bản địa và người bị phân biệt chủng tộc đang nắm giữ
  • Nghề nghiệp dành cho người thực tập tham gia Indigenous Youth Internship Program (IYIP)

Nghiên cứu này nói về điều gì?

Nghiên cứu này cho thấy mức độ đa dạng về chủng tộc hiện nay trong dịch vụ công.

Chúng tôi cam kết giải quyết vấn đề đối xử phân biệt và phân biệt chủng tộc có hệ thống trong chính phủ. Một cách để làm điều này là làm cho Dịch vụ Công ở BC phản ánh rõ ràng hơn với đối tượng dân số mà nó phục vụ.

Sao nó lại quan trọng?

Chính phủ của chúng ta là một colonial (thể chế thuộc địa). Nó được định hình bởi niềm tin, chính sách, thái độ và hành vi phân biệt chủng tộc và đối xử phân biệt. Nền tảng này không thay đổi và dẫn đến sự phân biệt chủng tộc và đối xử phân biệt xảy ra đến ngày nay.

Điều này có nghĩa là các thế hệ người Bản địa và người bị phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục bị loại trừ vì nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống.

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu gì?

Tìm hiểu kết quả

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu gì?

Nghiên cứu này thực hiện với khoảng 30.600 người đang làm việc với chính quyền B.C. kể từ tháng 1 năm 2022.

Ngoài ra, 406 người Bản địa thực tập đã tham gia Chương trình Thực tập dành cho Thanh niên Bản địa kể từ khi nó bắt đầu vào năm 2007.

Đối với nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng:

  • Thông tin nhân khẩu học được tiết lộ tự nguyện từ khảo sát về nhân viên (Work Environment SurveyNew Job Survey)
  • Thông tin về nhân viên trong tổ chức và vai trò công việc

Ai đang làm việc trong dự án này?

BC StatsBC Public Service Agency đang hợp tác thực hiện nghiên cứu này.

​Trong các giai đoạn ở tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào sự bình đẳng về chủng tộc và bắt đầu xem xét trải nghiệm của nhân viên.

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm?