Công bố số liệu thống kê năm 2023

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, chúng tôi đã phát hành:

Các bản phát hành trong tương lai sẽ tập trung vào việc cung cấp số liệu thống kê và các thông tin chi tiết từ dữ liệu. Với thông tin này, cộng đồng có thể tìm hiểu thêm về nhu cầu của các thành viên của họ. Điều này sẽ hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của họ để bênh vực cho chính họ và thúc đẩy các mục tiêu của họ.

Báo cáo tiến độ năm thứ nhất

Điều này bao gồm các thông tin về:

Hướng dẫn sử dụng các biến số phân loại chủng tộc và sắc tộc

Bản hướng dẫn kỹ thuật này cung cấp chín khuyến nghị về cách sử dụng các biến số chủng tộc và sắc tộc trong các dự án nghiên cứu. Nó hỗ trợ người dùng dữ liệu, bao gồm:

  • Các nhà phân tích
  • Các nhà nghiên cứu
  • Những người thiết kế dữ liệu
  • Các nhà khoa học dữ liệu

Bản hướng dẫn này cũng bao gồm các nghiên cứu điển hình và ví dụ, cũng như danh sách tự kiểm tra

Chúng tôi đã làm việc với các chuyên gia về chủ đề để phát triển bản hướng dẫn.

Tìm cách để tìm hiểu thêm?