تنوع نژادی در خدمات عمومی BC

در حال حاضر، جوامع بومی و اقلیت‌های نژادی در خدمات عمومی BC به عنوان کارمند، حضور کمتری دارند.
این شکاف در مورد نقش های مدیریتی حتی بیشتر است.

آموخته‌های ما چیست و مراحل بعدی کدام است؟

خدمات عمومی که نماینده مردم در BC باشد، می تواند ما را در ارائه خدماتی که برای همگان مفید واقع شود یاری دهد.

مرحله اول تحقیق بر موارد زیر متمرکز بود:

  • حضور نژادی در تمامی خدمات عمومی BC، از جمله نقشی که کارکنان بومی و اقلیت‌های نژادی ایفا می‌کنند
  • مشاغلی برای کارآموزانی که در برنامه کارآموزی جوانان بومی (IYIP) شرکت کردند

این تحقیق در مورد چیست؟

این تحقیق سطح فعلی تنوع نژادی در خدمات عمومی را نشان می دهد.

ما متعهد به پرداختن به تبعیض و نژادپرستی سیستماتیک در داخل دولت هستیم. یک روش انجام کار این است که خدمات عمومی BC بیشتر منعکس کننده جمعیتی باشد که به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهد.

چرا این امر مهم است؟

دولت ما یک نهاد استعمارگر است. با عقاید، سیاست ها، نگرش ها و رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز شکل گرفته بود. این بنیان تغییری نیافته است و منجر به نژادپرستی و تبعیضی که امروزه رخ می دهد، شده است.

این بدان معناست که نسل‌های بومی واقلیت‌های نژادی به دلیل نژادپرستی سیستماتیک کنار گذاشته می‌شوند.

از چه داده هایی استفاده کردیم؟

نتایج را مورد مطالعه قرار دهید

از چه داده هایی استفاده کردیم؟

این مطالعه در مورد حدودا 30600 نفر است که در تاریخ ژانویه 2022 در دولت BC شاغل بوده‌اند.

همچنین 406 نفر کارآموز بومی که در برنامه کارآموزی جوانان بومی از زمان شروع آن در سال 2007 شرکت کردند.

برای این تحقیق از موارد زیر استفاده نمودیم:

چه کسی روی این پروژه کار می کند؟

BC Stats و BC Public Service Agency روی این تحقیق مشغول به هم‌کاری هستند.

در مراحل بعدی روی برابری نژادی تمرکز خواهیم کرد و به بررسی تجربیات کارکنان آغاز خواهیم نمود.

به دنبال یادگیری بیشتر هستید؟