Kết quả sức khỏe

Sự khác biệt về Dân số trong Ba Căn bệnh Mãn tính ở BC: một nghiên cứu về các tình trạng mãn tính phổ biến để bắt đầu một cuộc thảo luận lớn hơn về các cơ hội không bình đẳng trong việc phòng ngừa và quản lý bệnh mãn tính.

Các cộng đồng bản địa và các cộng đồng đa dạng về giới tính bị ảnh hưởng không tương xứng bởi các bệnh mãn tính.

Chúng ta đã học được gì và các bước tiếp theo là gì?

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu này theo từng giai đoạn để đảm bảo rằng chúng tôi đang tập trung vào các lĩnh vực quan trọng nhất đối với người Bản địa và người bị phân biệt chủng tộc.

Trong giai đoạn đầu tiên này, chúng tôi đã khám phá số lượng các bệnh mãn tính phổ biến xảy ra ở các nhóm dân cư này và bản sắc giới tính ở B.C. Các tình trạng mãn tính mà chúng tôi đã xem xét là bệnh tiểu đường, hen suyễn, rối loạn tâm trạng và lo âu.

Đối với nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng các câu trả lời từ Khảo sát Nhân khẩu học BC (trung bình trọng số trên tổng số dân của BC để hỗ trợ tính cách đại diện) và kết hợp chúng với hồ sơ sức khỏe trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.

Kết quả của chúng tôi cho thấy những tình trạng này có thể xảy ra ở các tỷ lệ khác nhau giữa các nhóm dân cư. Ví dụ, người Bản địa bị ảnh hưởng không tương xứng bởi ba tình trạng mãn tính này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đại đa số dân số B.C. , bao gồm cả người Bản địa, không mắc bất kỳ bệnh nào trong ba bệnh mãn tính này.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính.

Đối với nghiên cứu trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng phân tích để khám phá xem các yếu tố khác đang góp phần tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ bệnh mãn tính giữa các nhóm dân số như thế nào.

Ở các giai đoạn nghiên cứu trong tương lai, chúng ta sẽ xem xét:

Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về các nhu cầu của người dân để mọi người đang chăm lo một căn bệnh mãn tính đều có thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc mà họ cần, khi nào và ở đâu họ cần.

Để phân tích phần kế tiếp, các chủ đề nghiên cứu khác đang được xem xét, ví dụ như tìm hiểu mức thu nhập, vùng nông thôn và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ mắc bệnh mãn tính và việc chăm sóc cho các nhóm dân cư đa dạng.

Nghiên cứu này nói về cái gì?

Nghiên cứu này nói về mục đích hiểu rõ hơn những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các tình trạng sức khỏe mãn tính. Giai đoạn đầu tiên tập trung vào số lượng bệnh hen suyễn, tiểu đường, rối loạn tâm trạng và lo âu ảnh hưởng đến những người thuộc các nhóm dân cư khác nhau ở B.C.

Báo cáo này là một phần của đợt công bố số liệu thống kê năm 2024 như được nêu trong Phần 19 của Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt chủng tộc cũng như với sự tham vấn và hợp tác với Người dân Bản địa (Phần 20 của Đạo luật).

Sao nó lại quan trọng?

Sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh mãn tính giữa các nhóm dân cư có thể tồn tại trong tỉnh. Để cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình, chúng ta cần hiểu những mô hình này, xác định những lỗ hổng và giải quyết lý do tại sao.

Với thông tin này, chúng ta có thể nói về cách cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn về mặt văn hóa. Điều này sẽ hỗ trợ mục tiêu của chúng tôi là cải thiện kết quả sức khỏe cho người dân ở B.C.

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu gì?

Bộ Y tế đã phân tích bằng cách sử dụng dữ liệu như sau:

  • Khảo sát Nhân khẩu học BC
  • Thông tin nhân khẩu học và sổ đăng ký bệnh mãn tính được Bộ Y tế thu thập
  • Dữ liệu điều tra dân số từ Thống kê Canada

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua Chương trình Đổi mới Dữ liệu của B.C.

Khám phá kết quả

Những phát hiện này dựa trên mẫu số bao gồm 196.800 câu trả lời trong Khảo sát Nhân khẩu học BC, được tính số trung bình trọng số trên tổng số dân BC nên mẫu số mang tính đại diện hơn. Những phát hiện này khác với các số liệu thống kê được công bố công khai khác dựa trên các bộ dữ liệu hành chính đại diện cho tất cả mọi người đang sinh sống ở B.C.

Đối với bệnh tiểu đường, chúng tôi xem xét liệu một người đã từng được chẩn đoán mắc bệnh này hay chưa. Đối với bệnh hen suyễn, rối loạn tâm trạng và lo âu, chúng tôi đã tính toán tỷ lệ dựa trên việc một người có tìm kiếm sự chăm sóc cho tình trạng này trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 hay không.

Tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao hơn đối với một nhóm dân cư thường phản ánh số lượng các bệnh tật lớn hơn và các nhu cầu chăm sóc y tế liên quan. Tuy nhiên, nó cũng có thể phản ánh rằng một số nhóm dân cư có nhiều khả năng tìm kiếm sự chăm sóc và sự chẩn đoán mắc bệnh cao hơn. Ngược lại, tỷ lệ mắc bệnh mãn tính thấp hơn có thể là do số lượng các bệnh tật ở một nhóm dân cư thấp hơn nhưng cũng có thể phản ánh các rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế

Trong phần phân tích giai đoạn một này, sự khác biệt về tỷ lệ bệnh mãn tính giữa các nhóm dân cư đã được mô tả nhưng những yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt không được thảo luận.

Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu gì?

Bộ Y tế đã phân tích bằng cách sử dụng dữ liệu như sau:

  • Khảo sát Nhân khẩu học BC
  • Thông tin nhân khẩu học và sổ đăng ký bệnh mãn tính được Bộ Y tế thu thập
  • Dữ liệu điều tra dân số từ Thống kê Canada

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua Chương trình Đổi mới Dữ liệu của B.C. Chương trình này cho phép các nhà nghiên cứu làm việc an toàn với dữ liệu nhạy cảm.

Ai đang làm việc trong dự án này?

Giai đoạn một của nghiên cứu này được thực hiện bởi Bộ Y tế. Trong các giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ cộng tác với những người khác bao gồm nhưng không giới hạn với:

  • First Nations Health Authority (Cơ quan Y tế của các Bộ tộc Bản địa)
  • Métis Nation British Columbia
  • Cơ quan Dịch vụ Y tế Tỉnh bang
  • Cơ quan y tế khu vực

BC Stats (Thống kê BC) đã hỗ trợ dự án này thông qua Data Innovation Program (Chương trình Đổi mới Dữ liệu) của B.C., bằng cách tổ chức các cuộc tham vấn với Anti-Racism Data Committee (Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc) và các cơ quan Indigenous Governing Entities, cũng như tạo điều kiện cho các ấn phẩm.

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm?

Báo cáo kỹ thuật cũng cung cấp thông tin về các dịch vụ có sẵn tại B.C. để hỗ trợ sức khỏe và thể chất dựa theo những cách nhạy cảm về giới tính và cụ thể về văn hóa, cũng như các hướng dẫn hỗ trợ giáo dục, chẩn đoán và quản lý các tình trạng này.