Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Về Ủy ban

Các thành viên của ủy ban đại diện cho nhiều cộng đồng bị phân biệt chủng tộc và các vùng địa lý ở B.C.

Ủy ban sẽ hợp tác với Tỉnh bang trong một số sáng kiến ​​nhằm giúp xác định và loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong khu vực công, bao gồm:

  • Chỉ thị dữ liệu để hướng dẫn cách chính phủ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin
  • Tiêu chuẩn dữ liệu để xác định những loại thông tin cá nhân nào được thu thập, sử dụng và chia sẻ
  • Nghiên cứu các ưu tiên để hiểu Tỉnh bang nên tập trung nỗ lực vào đâu trước tiên để xác định và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống
  • Cứu xét số liệu thống kê hàng năm trước khi phát hành để ngăn chặn các tác hại đến cộng đồng.

Mục tiêu của Ủy ban nhằm đảm bảo:

Việc thực hiện Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc được những người bị phân biệt chủng tộc khai báo về kinh nghiệm sống và ý kiến chuyên môn của họ.

Công việc của họ phù hợp với mục tiêu rộng lớn hơn của bộ luật là xác định và loại trừ phân biệt chủng tộc trong các chương trình, chính sách và dịch vụ của chính phủ và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc

Tiếp tục sự kết nối và hợp tác với các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc

Làm quen với Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc

Các thành viên trong ủy ban mang lại nhiều kinh nghiệm và kiến thức cho vai trò của họ. Xem video này để tìm hiểu thêm về Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, ủy ban đã công bố báo cáo về công việc của họ và cách nó hỗ trợ Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc.

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, chính phủ đã công bố các ưu tiên để nghiên cứu nhằm chống phân biệt chủng tộc, bao gồm luôn bảy ưu tiên được xác định bởi Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc.

Những ưu tiên này sẽ giúp chính phủ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng nhất đối với Người bản địa và các cộng đồng khác bị phân biệt chủng tộc.

TS. June Francis,

chủ tịch Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc:

“Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc mang tính đột phá này nhằm đảm bảo rằng BC là một tỉnh mà tất cả mọi người, bất kể chủng tộc nào, đều có thể phát triển. Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc sẽ có vai trò quan trọng để thực hiện những nguyện vọng này. Ủy ban được thành lập để đảm bảo tính cách đại diện của các cộng đồng Người bản địa và các cộng đồng bị phân tộc chủng tộc và ủy ban sẽ làm việc siêng năng để đảm bảo những lời hứa trong việc giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống và những khoảng trống trong dịch vụ trong khu vực công được thực hiện. Điều này sẽ liên quan đến một quá trình làm việc liên tục với các cộng đồng, bao gồm các quan điểm của họ và duy trì an toàn văn hóa khi chúng tôi hợp tác với chính phủ để thiết lập các ưu tiên nghiên cứu chính yếu. Trọng tâm chính là thu thập và giám sát dữ liệu để thu hẹp các khoảng cách bình đẳng chủng tộc tồn tại trong các dịch vụ công.”