Ưu tiên nghiên cứu chống phân biệt chủng tộc

Chúng được hình thành qua sự hợp tác của Người dân Bản địa và Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt chủng tộc.

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các nghiên cứu liên quan đến ba trong số những ưu tiên nghiên cứu này. Đây là cái nhìn đầu tiên và cho chúng ta điểm khởi đầu cho công việc trong tương lai nhằm thúc đẩy sự công bằng chủng tộc. Nghiên cứu này là một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng.

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn và sẽ cập nhật trang này khi nghiên cứu tiến triển.

  • Báo cáo về Tình trạng Sức khỏe của các nhóm Dân cư Đa dạng ở B.C.

    Chúng tôi biết rằng các bệnh mãn tính đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người và gia đình họ. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách xem xét số lượng chúng tôi nhìn thấy về tình trạng sức khỏe mãn tính ở các nhóm nhân khẩu học khác nhau ở B.C.

  • Tiếp cận các hỗ trợ học tập trong hệ thống K-12 của B.C.

    Chúng tôi biết sự phân biệt chủng tộc có hệ thống tồn tại trong hệ thống K-12 của B.C. Nghiên cứu này là điểm khởi đầu để giúp chúng tôi tìm hiểu trải nghiệm của cá học sinh người Bản địa và người bị phân biệt chủng tộc cũng như liệu họ có được tiếp cận công bằng với các hỗ trợ cần thiết để thành công hay không.

  • Sự đa dạng về chủng tộc trong Dịch vụ Công ở BC

    Mục tiêu của nghiên cứu này là nâng cao sự công bằng về chủng tộc trong Dịch vụ Công ở BC. Bước đầu tiên, chúng tôi đang xem xét sự đa dạng chủng tộc trong số các nhân viên chính phủ. Các dịch vụ của chúng tôi phải được định hình bởi những nhân viên phản ánh quan điểm, kiến thức và kinh nghiệm sống đa dạng của những người mà chúng tôi phục vụ.