Công việc đang tiến hành

Luật này sẽ giúp xác định và giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các chương trình và dịch vụ của chính phủ ở B.C.