Nghiên cứu sẽ được tiến hành như thế nào?

Chủ quyền dữ liệu của người bản địa

Công lý dữ liệu

Một cá nhân có thể trải nghiệm qua nhiều hình thức phân biệt đối xử và/hoặc bị gạt ra bên lề xã hội.

Minh bạch

Để xây dựng niềm tin, chúng ta phải rõ ràng về mục đích và lợi ích của việc thu thập dữ liệu.

Điều này có nghĩa là làm việc với các cộng đồng để hiểu cách thức và thời điểm chia sẻ dữ liệu, phương pháp và kết quả.

Tiếp tục tham gia

Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ với các cộng đồng và đối tác.

Điều này sẽ đảm bảo rằng các nhu cầu, kinh nghiệm và kiến thức của Người bản địa và các cá nhân bị phân biệt thuộc chủng tộc khác sẽ dẫn dắt việc thu thập và nghiên cứu dữ liệu.

Bạn có biết gì không?

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, chúng tôi cũng đã phát hành một báo cáo về sự tiến triển và một bản hướng dẫn về cách sử dụng các biến số phân loại chủng tộc và sắc tộc trong nghiên cứu. Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm và tải các tài liệu xuống.