Những gì họ đã nghe báo cáo

Từ năm 2021 đến 2022 chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn tỉnh bang về Đạo Luật Dữ Kiện Chống Kỳ Thị Chủng Tộc. Có hơn 13,000 người tham gia cuộc khảo sát này. Những gì tìm hiểu được đã giúp chúng tôi soạn ra Đạo Luật Dữ Kiện Chống Kỳ Thị Chủng Tộc, mà đã trở thành luật tại B.C. vào Tháng Sáu 2022. 

  • Các thành phần hợp tác Thổ Dân 
  • Các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc 
  • Cư dân tại B.C. 

Ý kiến của quý vị thật quan trọng để giúp soạn một đạo luật chống kỳ thị chủng tộc mới, rộng rãi hơn. 

Chúng tôi mời quý vị tìm hiểu thêm về những cuộc khảo sát này.    


Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Báo cáo Tương tác của Hiệp hội các Trung tâm Hữu nghị Thổ dân BC

Tổng cộng có 36 người tham dự trong hai phiên họp, bao gồm các thành viên của Hội đồng Người cao tuổi, Ủy ban Đánh giá Đồng đẳng và Hội đồng Thanh niên Thổ dân Tỉnh bang.

Báo cáo tương tác do cộng đồng lãnh đạo

Gần 70 tổ chức cộng đồng bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc đã được Chính phủ B.C. tài trợ để tổ chức các buổi tương tác về dữ liệu chống phân biệt chủng tộc với các thành viên trong cộng đồng trên toàn tỉnh bang.

Báo cáo tương tác của cộng đồng Người Thổ dân

Chính quyền đã giao tiếp với BC First Nations từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Mục đích của sự tương tác là tạo cơ hội cho những thành viên của BC First Nations chia sẻ kiến ​​thức và cung cấp thông tin nhập liệu về luật dữ liệu chống phân biệt chủng tộc.

Phúc Trình Khảo Sát Bộ Tộc Métis British Columbia 

Cùng với Bộ Tộc Métis British Columbia, chúng tôi đã tổ chức những cuộc tham khảo cộng đồng về luật dữ kiện chống kỳ thị chủng tộc sắp tới để đáp ứng kêu gọi giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc nhắm vào Thổ Dân. 

Phúc Trình Khảo Sát Trên Mạng 

Từ Tháng Chín 2021 đến Tháng Giêng 2022, chúng tôi đã mở một cuộc khảo sát về luật dữ kiện chống kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi muốn biết thêm về kinh nghiệm của quý vị về việc cung cấp dữ kiện về danh tính và sắc tộc khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. 


Luật Chống Kỳ Thị Chủng Tộc 

Phúc Trình của Hội Đồng Lãnh Đạo Các Bộ Tộc Đầu Tiên (First Nations) 

Hội Đồng Lãnh Đạo Các Bộ Tộc Đầu Tiên quy tụ giới lãnh đạo chính trị của Đại Hội Các Bộ Tộc Đầu Tiên BC, Họp Thượng Đỉnh Các Bộ Tộc Đầu Tiên và Hiệp Hội Tù Trưởng Các Bộ Tộc Thổ Dân Đầu Tiên. Phúc trình này sơ lược những mối quan tâm chính và mục tiêu chính sách của Các Bộ Tộc Đầu Tiên tại B.C. về luật chống kỳ thị chủng tộc. 

Phúc Trình của Liên Minh Những Nước Có Tân Hiệp Ước BC 

Liên Minh Những Nước Có Tân Hiệp Ước BC gồm tám Bộ Tộc Đầu Tiên thực thi Các Tân Hiệp Ước tại British Columbia. Các mối quan tâm chung của Những Nước Có Tân Hiệp Ước về luật chống kỳ thị chủng tộc mới được nêu trong bản toát yếu này.   

Phúc Trình của Bộ Tộc Métis British Columbia 

Bộ Tộc Métis British Columbia là một tổ chức đại diện cho 39 Cộng Đồng Métis Có Hiến Chương tại B.C. Ý kiến của công dân của họ về luật chống kỳ thị chủng tộc được nêu trong phúc trình này. 

Phúc Trình Khảo Sát Cộng Đồng 

Chúng tôi đã cấp ngân khoản cho gần 70 tổ chức cộng đồng trên toàn B.C. để giúp họ mở những cuộc khảo sát với Thổ Dân và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc. Các đề tài thảo luận là kỳ thị chủng tộc thâm căn, các chương trình phục hồi và trách nhiệm của chính quyền. Có hơn 5,000 người đã tham gia trong hơn 225 buổi tổ chức từ Tháng Bảy đến Tháng Chín 2023. 

Phúc Trình Bản Câu Hỏi Công Cộng Trên Mạng 

Từ Tháng Sáu đến Tháng Mười 2023, chúng tôi đã khảo sát ý kiến qua bản câu hỏi trên mạng. Chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến của quý vị về cách nên giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc thâm căn tại B.C. như thế nào.