Những gì họ đã nghe báo cáo

Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, hơn 13.000 người đã tham gia tương tác để ủng hộ Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc. Kết quả của những tương tác này đã được ghi lại trong năm báo cáo. Xem những kết luận của sự tham gia đột phá này trong năm báo cáo chuyên đề.

Báo cáo Tương tác của Hiệp hội các Trung tâm Hữu nghị Thổ dân BC

Tổng cộng có 36 người tham dự trong hai phiên họp, bao gồm các thành viên của Hội đồng Người cao tuổi, Ủy ban Đánh giá Đồng đẳng và Hội đồng Thanh niên Thổ dân Tỉnh bang.

Báo cáo tương tác do cộng đồng lãnh đạo

Gần 70 tổ chức cộng đồng bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc đã được Chính phủ B.C. tài trợ để tổ chức các buổi tương tác về dữ liệu chống phân biệt chủng tộc với các thành viên trong cộng đồng trên toàn tỉnh bang.

Báo cáo tương tác của cộng đồng Người Thổ dân

Chính quyền đã giao tiếp với BC First Nations từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Mục đích của sự tương tác là tạo cơ hội cho những thành viên của BC First Nations chia sẻ kiến ​​thức và cung cấp thông tin nhập liệu về luật dữ liệu chống phân biệt chủng tộc.

Báo cáo tương tác của Métis Nation BC

Métis Nation British Columbia (MNBC), trong sự hợp tác với chính quyền tỉnh BC, đã tiến hành cuộc tham vấn với cộng đồng về bộ luật dữ liệu chống phân biệt chủng tộc sắp tới để đáp lại lời kêu gọi việc giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc riêng cho người bản địa.

Báo cáo tương tác trực tuyến

Từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Chính phủ British Columbia đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến để hỗ trợ bộ luật dữ liệu chống phân biệt chủng tộc. Cuộc khảo sát đã thu thập các câu trả lời về trải nghiệm trong việc cung cấp dữ liệu về nhận dạng và dữ liệu sắc tộc khi sử dụng các dịch vụ của chính phủ.