Lịch sử của bộ luật

Làm việc để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc ở BC

Lịch sử, bản sắc và sức mạnh của British Columbia bắt nguồn từ dân số đa dạng của nó. Tuy nhiên, những người bị phân biệt chủng tộc và bị gạt ra ngoài lề phải đối mặt với các rào cản trong lịch sử và ở hiện tại và điều này đang hạn chế sự tham gia đầy đủ của họ trong cộng đồng, nơi công sở, chính quyền, và cuộc sống của họ.

Mỗi bộ có một vai trò trong việc giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc và chúng tôi có các dự án cho toàn bộ chính phủ tìm cách giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc.

Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để B.C. trở thành một tỉnh bình đẳng, toàn diện và thân thiện hơn cho tất cả mọi người. Một trong những cách để hỗ trợ công việc này là Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc sẽ giúp xác định và giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống và các bất bình đẳng khác trong các dịch vụ của chúng tôi.

Bộ luật này, đã trở thành luật vào ngày 2 tháng 6 năm 2022 và sẽ là một công cụ quan trọng giúp chính quyền B.C., người dân bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc có được thông tin tốt hơn để thúc đẩy hành động và thay đổi.

Tại sao bộ luật lại cần thiết?

Chúng tôi biết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống còn tồn tại ở mọi nơi, kể cả trong các chính sách và chương trình của chúng tôi và điều này phải thay đổi. Dữ liệu liên quan đến chủng tộc, sắc tộc, đức tin và các yếu tố khác có thể phụ giúp phơi bày những nơi và cách thức Người bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc đang gặp phải tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, hiện tại không có sự thống nhất trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin này.

Lắng nghe cộng đồng

Người dân bản địa và cộng đồng bị phân biệt chủng tộc đã đòi hỏi chính phủ cải thiện việc thu thập, sử dụng và truy cập dữ liệu dựa trên chủng tộc trong một thời gian dài.

Các cộng đồng này cho biết họ muốn có dữ liệu tốt hơn để hiểu kinh nghiệm của các thành viên trong cộng đồng của họ đối với các dịch vụ công cộng – chẳng hạn như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và cảnh sát – để có thể xác định và giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống. Họ cũng nói rằng bộ luật là điều cần thiết để đảm bảo rằng thông tin được thu thập, lưu trữ và sử dụng theo cách an toàn về tính văn hóa và không gây tai hại cho cộng đồng mà nó đang cố gắng giúp đỡ.

Phản hồi từ đối tác

Uỷ viên Nhân quyền cũng nêu bật về vấn đề này trong bản báo cáo của mình, Thu thập Dữ liệu Nhân khẩu học Phân tách ở British Columbia: Quan điểm người Bà và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các cộng đồng để đảm bảo sự tham gia của họ vào việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhằm tránh làm các vấn đề trong hệ thống hiện tại trở nên tồi tệ hơn nữa.