Lịch sử của bộ luật

Làm việc để giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc ở B.C.

Lịch sử, bản sắc và sức mạnh của British Columbia bắt nguồn từ nguồn dân số đa dạng. Tuy nhiên, người bản địa và người bị phân biệt chủng tộc phải đối mặt với những rào cản lịch sử và hiện tại đang hạn chế sự tham gia đầy đủ của họ vào cộng đồng, nơi công sở, chính phủ và cuộc sống của họ.

Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để B.C. thành một tỉnh công bằng, bao gồm và thân thiện hơn cho tất cả mọi người. Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc sẽ giúp chúng tôi xác định và giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống cũng như những bất bình đẳng khác trong các chương trình của chúng tôi.

Bộ luật này, đã trở thành luật vào ngày 2 tháng 6 năm 2022 và sẽ là một công cụ quan trọng giúp chính quyền B.C., người dân bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc có được thông tin tốt hơn để thúc đẩy hành động và thay đổi.

Tại sao bộ luật lại cần thiết?

Chúng tôi biết rằng sự phân biệt chủng tộc có hệ thống tồn tại ở khắp mọi nơi, kể cả trong các chính sách và chương trình của chúng tôi, và điều này phải thay đổi. Mặc dù chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân nhằm cung cấp các dịch vụ nhưng chúng tôi không đặt câu hỏi liên quan đến danh tính. Điều này có nghĩa là chúng tôi không biết chính xác mọi người đang gặp phải những rào cản ở đâu.

Đạo luật này cung cấp cho chúng tôi những công cụ cần thiết để thu thập thông tin một cách an toàn. Điều này sẽ giúp chúng tôi xác định những thiếu sót và củng cố các chương trình của chúng tôi dành cho mọi người tại B.C.

Lắng nghe cộng đồng

Người dân Bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc đã yêu cầu chúng tôi cải thiện cách thu thập, sử dụng và truy cập dữ liệu dựa trên chủng tộc trong một thời gian dài.

Các cộng đồng này cho biết họ muốn có thông tin tốt hơn để hiểu những trải nghiệm của các thành viên trong cộng đồng của họ với các dịch vụ công – chẳng hạn như giáo dục, chăm sóc y tế, nhà ở và chính sách – để có thể xác định và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Chúng tôi đã lắng nghe các cộng đồng khi họ nói rằng cần có luật lệ để đảm bảo rằng thông tin được thu thập, lưu trữ và sử dụng theo cách an toàn về mặt văn hóa và không gây hại.

Phản hồi từ đối tác

Ủy viên Nhân quyền cũng nhấn mạnh đến vấn đề này trong Thu thập dữ liệu nhân khẩu học phân tách ở British Columbia: Quan điểm của Bà ngoại. Báo cáo này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác với các cộng đồng để đảm bảo rằng họ tham gia vào việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình nhằm tránh làm cho các vấn đề mang tính hệ thống hiện tại trở nên tồi tệ hơn.