Các nghiên cứu được ưu tiên để chống phân biệt chủng tộc đã được tiến hành như thế nào

Nghiên cứu

Chúng tôi đã tham khảo hơn 60 bản báo cáo để tìm ra các đề xuất, thiếu xót hoặc cơ hội liên quan đến dữ liệu. Điều này bao gồm các báo cáo từ:

Tám mươi chủ đề có tiềm năng để được ưu tiên đã được xác định.

Sự hợp tác

Chúng tôi đã chia sẻ 80 chủ đề được ưu tiên với Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc, Métis Nation British Columbia và BC First Nations. Các thông tin này đã giúp hướng dẫn các cuộc thảo luận xung quanh những ưu tiên nào được coi là quan trọng nhất để nghiên cứu

Các chủ đề được chọn để đại diện cho những gì quan trọng nhất đối với những người bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống.

Nói chuyện với cộng đồng

Mỗi đối tác cung cấp một số khuyến nghị.

Chúng được dùng để lập thành một danh sách cuối cùng bao gồm 10 nghiên cứu được ưu tiên theo lĩnh vực và hai ưu tiên khác.

Bạn có biết gì không?

Cách thức chúng tôi tiến hành nghiên cứu cũng quan trọng như chính các chủ đề. Tiếp tục đọc để tìm hiểu xem các cuộc nghiên cứu quan trọng này sẽ được tiến hành như thế nào và ai sẽ tham gia.