Pag-access sa mga suporta sa pag-aaral sa sistema ng K-12 sa British Columbia

Ang ating mga paaralan ay dapat maging lugar na ligtas at kung saan malugod na tinatanggap ang mga mag-aaral.

Gayunpaman, alam namin na maraming mga Indigenous na mag-aaral at mga racialized na estudyante ang nakararanas ng mga balakid dahil sa sistemikong rasismo sa sistema ng K-12.

Ano ang aming natutunan at ano ang mga susunod na hakbang?

Upang malutas ang sistemikong rasismo sa edukasyon, kailangan naming maunawaan ang mga karanasan ng mga mag-aaral sa sistema ng K-12.

Isinasagawa namin ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng iba’t ibang yugto upang maunawaan kung saan may mga pagkukulang sa suporta.

Sa unang yugto, sinuri namin kung paano natutugunan ng mga paaralan ang iba’t ibang mga pangangailangan ng mga mag-aaral ayon sa kanilang lahi. Ginawa namin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga rate ng pagpopondo para sa espesyal na edukasyon para sa bawat grupo ng lahi.

Ang designasyon bilang isang gifted na mag-aaral ay makakatulong sa mga mag-aaral na nagpapakita ng pambihirang kahusayan sa mga partikular na paksa. Maraming dahilan kung bakit maaaring makatanggap ng iba pang designasyon para sa special education ang isang mag-aaral, kabilang ang:

Ang mga designasyon ay ginagamit upang makapagbigay ng pagpopondo sa mga school district upang saklawin ang mga karagdagang halaga ng mga programa at serbisyo para sa mga mag-aaral na may kapansanan at iba’t ibang kakayahan. Maaaring maapektuhan ang mga resulta ng pag-aaral ng mga estudyante kung hindi nila natatanggap ang mga suportang kailangan nila upang ma-access ang kanilang edukasyon. Dahil dito, ang pagkakaroon ng designasyon ay isang mahalagang unang hakbang sa pananaliksik tungkol sa karanasan at mga resulta ng pag-aaral ng mga estudyante.

Maraming dahilan kung bakit maaaring maging magkaiba ang mga porsiyentong ito, kabilang ang:


Tungkol saan ang pananaliksik na ito?

Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga karanasan at resulta ng mga mag-aaral sa K-12 sa B.C.

Upang masimulan ito, tinitingnan namin kung ang mga mag-aaral ay itinatalaga sa mga kategorya ng pagpopondo para sa espesyal na edukasyon.

Bakit mahalaga ito?

Ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng iba’t ibang kondisyon at kapaligiran upang magtagumpay sa paaralan.

Mahalaga na ang ating sistemang pang-edukasyon ay sumusuporta sa mga mag-aaral na may iba’t ibang pangangailangan upang ang bawat isa ay maramdaman at gawin ng lahat ang kanilang makakaya

Anong mga datos ang aming ginamit?

Ang pananaliksik na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng Data Innovation Program ng B.C.

Basahin ang mga resulta

Ang mga natuklasan na ito ay nagpapakita lamang ng impormasyon para sa mga indibidwal na nakakumpleto ng BC Demographic Survey at pumasok sa paaralan sa anumang punto ng panahon mula 2012 hanggang 2022.

Maaaring magkaiba ang mga ito mula sa iba pang ulat na gumagamit ng impormasyon para sa buong populasyon ng B.C.

Ang designasyon bilang isang gifted na mag-aaral ay makakatulong sa mga mag-aaral na nagpapakita ng pambihirang kahusayan sa mga partikular na paksa. Maraming dahilan kung bakit maaaring makatanggap ng iba pang designasyon para sa special education ang isang mag-aaral, kabilang ang:

Anong mga datos ang aming ginamit?

Ang pag-aaral na ito ay batay sa isang sample ng 26,700 mag-aaral na naka-enroll sa isang paaralan sa B.C. mula 2012 hanggang 2022. Ito ay 2% lamang ng lahat ng mag-aaral na nasa paaralan sa panahong iyon.

Kasama rin dito ang 406 na mga Indigenous intern na lumahok sa Indigenous Youth Internship Program mula nang ito ay simulan noong 2007.

Upang maunawaan ang kanilang mga karanasan, ginamit namin ang sumusunod na mga dataset:

Ang pananaliksik na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng Data Innovation Program ng B.C. Ang programang ito ay nagbibigay-daan sa mga mananaliksik upang ligtas na magamit ang sensitibong datos.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa karanasan ng mga Indigenous na mag-aaral sa sistema ng edukasyon, basahin ang ulat na pinamagatang, 2023 How Are We Doing?

Sino ang nagsasagawa ng proyektong ito?

Ang Ministry of Education and Child Care at BC Stats ay nagtutulungan sa unang yugto ng pananaliksik.

Bilang susunod na hakbang, makikipagtulungan kami sa mga Indigenous Governing Entities at sa First Nations Education Steering Committee.

Gusto mo bang mas matuto pa?