Taunang Pahayag

Sa ilalim ng Batas, ipinapamahagi namin ang mga update sa aming trabaho bawat taon.

Kasama dito ang:

Paglabas ng mga estatistika 2024

Mga updates sa mga prayoridad ng pananaliksik para sa 2024

  • Paano nakakaapekto ang karaniwang mga kondisyon sa kalusugan sa mga komunidad sa buong B.C.
  • Mga pagtatalaga sa espesyal na edukasyon sa ating sistema ng K-12
  • Representasyon sa BC Public Service

Paglabas ng mga estatistika ng 2023

Noong May 29, 2023, ipinahayag namin ang isang ulat tungkol sa aming trabaho sa ilalim ng Anti-Racism Data Act sa pagitan ng Hunyo 2022 at Mayo 2023.

Kasama dito:

  • Ang konsultasyon at pakikipagtulungan sa mga Indigenous Peoples
  • Ang paglikha ng Anti-Racism Data Committee at kung paano ito gumagana
  • Paano namin binuo ang aming mga prayoridad sa pananaliksik

Naglabas din kami ng isang gabay na nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa paggamit ng impormasyon sa lahi at etnisidad sa mga proyektong pananaliksik.