Kasaysayan ng Batas

Nagsisikap upang malabanan ang rasismo sa B.C.

Ang kasaysayan, pagkakakilanlan, at lakas ng British Columbia ay nakaugat sa iba’t ibang pinagmulan ng populasyon nito. Ngunit, kinakaharap ng mga Indigenous at racialized na mga mamamayan ang mga makasaysayan at kasalukuyang balakid na naglilimita sa kanilang buong pakikilahok sa kanilang mga komunidad, lugar ng trabaho, gobyerno, at pamumuhay.

Bawat ministeryo ay may papel sa pagharap sa panlahing diskriminasyon at meron kaming mga proyekto sa gobyerno na naghahanap ng katugunan sa kapootang panlahi.

Anti-Racism Data Act

Lubos ang aming pagsisikap upang ang B.C. ay maging isang province na mas makatarungan, ingklusibo, at malugod na tinatanggap ang lahat. Ang Anti-Racism Data Act ay makakatulong sa amin na malaman at matugunan ang sistemikong rasismo at iba pang mga kawalan ng katarungan sa aming mga programa.

Ang lehislasyon na ito, na naisabatas noong Hunyo 2, 2022, ay magiging isang mahalagang kasangkapan na magbibigay sa pamahalaan ng BC at Indigenous Peoples at mga racialized na pamayanan ng mas magandang impormasyon upang maisulong ang aksyon at pagbabago.

Bakit Kailangan ng Batas?

Alam namin na mayroong sistemikong rasismo kahit saan, kabilang sa aming mga patakaran at programa, at ito ay dapat baguhin. Bagama’t mayroon kaming ilang personal na impormasyon na kinokolekta para sa paghahatid ng mga programa, hindi kami nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan. Ibig sabihin, hindi namin alam nang may katiyakan kung saan nakakaranas ng balakid ang mga tao.

Ang lehislasyong ito ay nagbibigay ng mga kailangan namin para maingat na mangalap ng impormasyon. Ito ay makakatulong sa amin na makilala ang mga puwang at patatagin ang aming mga programa para sa lahat sa B.C.

Pakikinig sa Mga Pamayanan

Matagal nang hinihiling ng mga Indigenous Peoples at mga racialized na komunidad na mas pahusayin ang mga paraan kung paano namin kinokolekta, ginagamit, at ina-access ang mga datos na batay sa lahi.

Ipinaalam ng mga komunidad na ito na gusto nila ng mas malinaw na impormasyon upang maunawaan ang mga karanasan ng kanilang mga miyembro ng komunidad sa mga pampublikong serbisyo – tulad ng edukasyon, kalusugan, pabahay, at pagpupulis – upang makita at matugunan ang sistemikong rasismo. Nakinig kami sa kanila nang sabihin nilang kinakailangan ang batas upang tiyakin na ang impormasyon ay kinokolekta, tinatago, at ginagamit sa paraang ligtas para sa iba’t ibang kultura at hindi nagdudulot ng pinsala.

Mga Puna Mula sa mga Kasama

Binigyang-diin rin ng Human Rights Commissioner ang isyu na ito sa Disaggregated Demographic Data Collection in British Columbia: The Grandmother Perspective. Binigyang-diin ng ulat na ito ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga komunidad upang matiyak na sila ay kasali sa pagkolekta at paggamit ng kanilang personal na impormasyon upang maiwasan ang paglala ng mga kasalukuyang sistematikong isyu.