Tungkol Sa Komite 

Ang mga miyembro ng Komite ay kumakatawan sa malawak na cross-section ng mga racialized na pamayanan at heyograpikong rehiyon ng BC. 

Ang komite ay makikipagtulungan sa Lalawigan sa ilang mga inisyatiba para makatulong sa pagkilala at pag-alis ng systemic racism sa publiko, kasama ang: 

  • Mga direktiba ng datos, upang maging gabay sa pagkulekta, paggamit at pagbahagi ng gobyerno ng mga impormasyon 
  • Mga pamantayan ng datos, upang matukoy kung anong tipo/klase ng personal na impormasyon ang kinukulekta, ginagamit, at binabahagi 
  • Prayoridad sa pananaliksik, upang maintindihan kung saan dapat munang i-pokus ng Lalawigan ang kanyang mga pagsisikap para makilala at matugunan ang systemic racism 
  • Pagbabalik-aral sa taunang istatistika bago ilabas upang mapigilan ang pinsala sa pamayanan 

Ang mga layunin ng komite ay ang masiguro na :

Ang implementasyon ng Anti-Racism Data Act ay ginabayan ng mga karanasan at kadalubhasaan ng mga taong racialized 

Ang kanilang trabaho ay naaayon sa mas malawak na layunin ng batas na kilalanin at sugpuin ang racism sa mga programa, polisiya at serbisyo sa gobyerno, at isulong ang pagkakapantay-pantay ng lahi 

Patuloy na koneksyon at pakikipagtulungan sa mga racialized na pamayanan 

Paano ka makakatulong sa pagtugon sa sistematikong kapootang panlahi sa B.C.

Dr. June Francis, Pinuno, Anti-Racism Data Committee, ay magbabahagi ng kanyang mga kaisipan sa kahalagahan ng pagkumpleto sa B.C. Demographic Survey.

Noong June 1, 2023, ang gobyerno ay naglabas ng mga prayoridad sa pananaliksik ng anti-racism – kasama na dito ang pitong mga nakilala ng mga Anti-Racism Data Committee.

Ang mga prayoridad na ito ay makakatulong sa gobyerno na manatiling nakatutok sa mga pinakamahalagang saklaw para sa mga Katutubo at iba pang mga racialized na pamayanan.

Dr. June Francis,

pinuno ng Komite ng Anti-Racism Data

“Itong ground-breaking na Anti-Racism Data Act ay nagnanais na siguraduhing ang BC ay isang lalawigan kung saan ang lahat ng mga tao, ano man ang lahi nito ay maaaring umunlad/umasenso. Ang Komite ng Anti-Racism ay kritikal sa pag kamit ng mga hangaring ito. Ang komite ay binuo upang masiguro ang representasyon ng Indigenous at racialized na mga pamayanan at magtatrabahong mabuti upang ang mga pangakong tugunan ang systemic racism at puwang sa mga serbisyo sa publiko ay matutupad. Ito ay mangangailangan ng patuloy na proseso ng pakikipagtrabaho sa mga pamayanan kasama na ang kanilang mga pananaw/perspektiba, at panatilihin ang kaligtasang kultural habang nakikipag-ugnayan sa pamahalaan upang malaman ang mga pangunahing mga priyoridad. Ang pangunahing pokus ay ang pagkulekta at pagsubaybay ng mga datos upang mapaglapit ang mga puwang sa mga serbisyong pang publiko.” Basahin ang inilabas na balita