Paano binuo ang mga priyoridad sa pananaliksik ng anti-racism

Pananaliksik

Sinuri namin ang mahigit sa 60 ulat para matukoy ang mga rekomendasyon, pagkukulang o oportunidad kaugnay sa mga datos. Kasama dito ang mga ulat mula sa:

May natukoy na walumpung potensiyal na mga priyoridad na paksa.

Kolaborasyon

Ibinahagi namin ang 80 priyoridad na mga paksa sa Anti-Racism Data Committee, Métis Nation British Columbia at B.C. First Nations. Nakatulong ang impormasyong ito para gabayan ang aming mga talakayan tungkol sa kung anong mga pinakamahalagang priyoridad sa pananaliksik.

Pakikipag-ugnayan sa mga komunidad

Ang bawat partner ay nagbigay ng ilang rekomendasyon.

Ginamit ang mga ito para makabuo ng pinal na listahan ng 10 priyoridad sa pananaliksik batay sa sektor, at dalawa pang priyoridad.

Alam niyo ba?

Parehong mahalaga ang paraan ng pagsasaliksik at ang mga paksa. Patuloy na magbasa upang malaman kung paano isasagawa ang mahalagang pananaliksik na ito, at kung sino ang mga kasali.