Paano isasagawa ang pananaliksik?

Indigenous data sovereignty

Data justice

Ang isang indibidwal ay maaaring makaranas ng mahigit sa isang uri ng diskriminasyon at/o marginalisasyon.

Transparency

Upang magkaroon ng tiwala, dapat tayong maging malinaw tungkol sa layunin at benepisyo ng pangongolekta ng datos.

Nangangahuluguan ito na makikipagtulungan tayo sa mga komunidad upang maunawaan kung paano at kailan magbahagi ng datos, pamamaraan, at mga natuklasan.

Patuloy na pakikilahok

Patuloy naming bubuuin at pagtitibayin ang mga ugnayan sa mga komunidad at mga partner.

Matitiyak nito na ang mga pangangailangan, karanasan, at kaalaman ng Indigenous Peoples at ibang pang mga racialized na mga indibidwal ang gagabay sa pagkolekta ng datos at pananaliksik.

Alam niyo ba?

Noong Hunyo 1, 2023, naglabas din kami ng isang progress report at isang gabay sa paggamit ng mga categorical variable na lahi at etnisidad para sa pananaliksik. Patuloy na magbasa upang magkaroon ng karagdagang impormasyon at para i-download ang mga dokumento.