Pakikipag-ugnayan sa mga komunidad

Engagement para sa Anti-Racism Data Act


Mula Abril 2021 hanggang Marso 2022, inanyayahan ang mga mamamayan at mga komunidad na sumali sa talakayan ukol sa Anti-Racism Data Act sa pamamagitan ng tatlong paraan ng ugnayan:  

  1. Engagement kasama ang Indigenous Peoples
  2. Engagement na pinamunuan ng komunidad 
  3. Online public survey 

Tungkol sa Proseso

Ang inisyal na feedback mula sa mga pamunuang Indigenous at mga eksperto mula sa mga racialized na komunidad, at pati na rin mula ulat ng BC Human Rights Commissioner na pinamagatang Disaggregated Demographic Data Collection in British Columbia: The Grandmother Perspective, ay nagbigay diin sa pangangailangang isali ang mga komunidad sa pagbuo ng batas upang masigurong ang makahulugang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan.

Inilagay ng proseso sa engagement na ito ang ang mga pamunuang Indigenous at mga organisasyon ng mga racialized na komunidad sa simula ng proseso, kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay direktang nagsasabi sa mga organisasyong ito ng kanilang mga alalahanin, pangangailangan at priyoridad ukol sa pagkolekta, paggamit at pagsisiwalat o pagbabahagi ng mga datos.

Gusto naming magkaroon ng mas maraming impormasyong tungkol sa :

  • Mga pananaw ukol sa pagkakakilanlan o identidad: kung paano gustong ipakilala o ikatawan ng mga mamamayan sa B.C. ang kanilang mga sarili 
  • Mga lived experience: mga nakaraang karanasan ng mga mamamayan sa kanilang pagbabahagi ng personal na impormasyon sa mga ahensiya ng pamahalaan. Ito ay makakatulong upang maunawaan kung panatag ba ang mga mamamayan sa pagbabahagi ng impormasyon sa iba’t ibang sitwasyon, tulad ng para sa pananaliksik o upang ma-access ang mga pampublikong serbisyo gaya ng pangkalusugan, pang-edukasyon, o panghustisya upang ang pamahalaan ay makapagtatag ng mas magandang paraan ng pangongolekta. 
  • Mga pananaw sa paggamit ng impormasyon: kung paano gusto ng mga tao na gamitin ang kanilang impormasyon upang maisulong ng pamahalaan ang panlahing katarungan.

    Ang input na ito ay nakatulong sa pagkilala kung ano ang mahalaga para sa mga komunidad at upang matiyak na ang estadistikang impormasyon ay makokolekta at magagamit sa pinakaligtas at epektibong paraan para malabanan ang sistemikong rasismo. 

    Mahigit 2,900 katao ang sumagot ng survey at halos 10,000 katao ang lumahok sa mga community engagement session na isinagawa ng mga organisasyon sa komunidad na kumakatawan sa mga Indigenous, Black and people of colour (IBPOC). 

Makikita ang mga feedback sa limang engagement report.

Engagement kasama ang Indigenous Peoples

Bilang isang mahalagang bagong lehislasyong inihahandang ipakilala ng Pamahalaan ng B.C. pagkatapos maipasa ang Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act noong Nobyembre 2019, ang makahulugang pakikipag-ugnayan kasama ang Indigenous Peoples – ay matagal nang, at patuloy na – kritikal.

Dahil dito, nakatanggap ng pagpopondo ang isang Indigenous engagement specialist (Quintessential Research Group), BC Association of Aboriginal Friendship Centres (BCAAFC), at Métis Nation British Columbia (MNBC) upang direktang pamunuan ang mga session kasama ang mga komunidad ng mga mamamayang First Nations at Métis. 

Dagdag pa rito, ang probinsiyal na pamahalaan ay direktang nakipagtulungan sa mga pamunuan ng mga organisasyong Indigenous – kabilang ang First Nations Leadership Council (FNLC), BCAAF at MNBC – upang masigurong ang batas na ito ay paninindigan ang mga karapatan ng Indigenous Peoples sa sariling pamamahala ng mga datos (right to data self-governance). Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, hinirang ng FNLC ang mga eksperto sa Indigenous Data Governance na makipagtulungan sa pamahalaan habang binubuo ang lehislasyon.

Ipinresenta rin sa iba’t ibang yugto ang impormasyon ukol sa lehislasyon na ito sa mga pinuno ng First Nations at mga general assembly ng BC Assembly of First Nations, First Nations Summit at Union of BC Indian Chiefs. Noong unang bahagi ng 2022, inimbitahan ang mga mamamayang First Nations para dumalo sa mga technical briefing upang mas magkaroon ng impormasyon tungkol sa lehislasyong ito at makapagbigay ng feedback.

Engagement na pinamunuan ng komunidad

Ayon sa mga feedback mula sa mga racialized na komunidad, nagbibigay ng grant ang probinsiyal na pamahalaan para sa mga kwalipikadong organisasyon sa komunidad at mga grupong nagnanais na mag-host ng sarili nilang engagement sessions kasama ang mga miyembro ng kanilang komunidad. 

Halos 70 organisasyon sa buong province ang nag-host ng mga engagement session mula Nobyembre 2021 hanggang katapusan ng Enero 2022, kung saan nagsagawa ng 425 na pagpupulong – in person at virtual – at naabot nito ang humigit kumulang 10,000 katao. 

Ang direktang pakikinig sa mga miyembro ng mga racialized na komunidad tungkol sa kanilang mga personal na karanasan at mga alalahanin tungkol sa pangongolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng kanilang impormasyon ay kritikal na bahagi upang masiguradong ang mga pangangailangan ng komunidad ay nauunawaan at sumasalamin sa lehislasyon na kaugnay sa datos.

Online public engagement survey

Upang marinig mula sa malawak na saklaw ng mga tao, mula sa mga IBPOC na komunidad sa buong lalawigan, inilunsad rin ng probinsiyal na pamahalaan ang isang online survey. Bukas para sa pagsagot ang survey mula Setyembre 9, 2021 hanggang Enero 31, 2022 at naibigay ito sa iba’t ibang wika. Halos 3,000 katao ang sumagot sa survey. Dinisenyo ang survey upang maunawaan ang mga karanasan ng indibidwal sa paggamit ng mga serbisyo ng pamahalaan at pagbibigay impormasyon ukol sa pagkakakilanlan at etnisidad.