Ang aming mga priyoridad sa pananaliksik

Mga priyoridad sa pananaliksik para sa 2023 hanggang 2025

Ang mga priyoridad sa pananaliksik ay binuo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Anti-Racism Data Committee at Indigenous Peoples. Kasama dito ang BC First Nations at Métis Nation BC.

Mga priyoridad sa pananaliksik na nakabatay sa sektor mula sa Indigenous Peoples

  • Mga resulta ng kalusugan para sa Indigenous Peoples upang maintindihan ang mga karanasan mula sa isang intersectional at pangkalahatang pananaw
  • Mga resulta ng edukasyon para sa mga estudyanteng First Nations, Métis, at Inuit mula kindergarten hanggang grade 12 upang maintindihan ang mga karanasan, kabilang ang kanilang access sa at paggamit sa mga makukuhang suporta 
  • Mga social determinant (panlipunang katangian) na tumutukoy sa kaligtasan mula sa isang pangkalahatang pananaw at mapunan ang mga puwang na kaugnay sa datos

Karagdagang priyoridad para sa Indigenous Peoples

“Pagsulong ng koleksiyon at paggamit ng disaggregated o pinaghiwahiwalay na demograpikong datos, na ginagabayan ng isang paraang nakabatay sa pagkakaiba para sa Indigenous data sovereignty at self-determination, kabilang ang pagsuporta sa pagtatatag ng isang pangrehiyon at may mandatong governance centre na pinapamahalaan ng First Nations, alinsunod sa First Nations Data Governance Strategy”

Mga priyoridad sa pananaliksik mula sa Anti-Racism Data Committee

  • Pagkakaiba-iba ng mga lahi sa BC Public Service at equity (pagkamakatarungan) sa pagtanggap ng mga empleyado at pag-unlad sa trabaho
  • Pakikipag-ugnayan sa sistema ng hustisya at pagsusuri ng ’complaints’ model 
  • Mga resulta ng kalusugan, ayon sa health system performance framework para maunawaan kung paano gumagana ang sistema para sa iba’t ibang demograpikong grupo
  • Pag-unawa kung paano nakakakuha at gumagamit ng mga suporta sa edukasyon ang mga mag-aaral na mula sa iba’t ibang demograpikong grupo at ang mga resulta nito (mula pagkabata hanggang sa pagkatapos ng sekondaryang edukasyon) 
  • Wellness o pangakalahatang kalusugan ng mga bata, kabataan, at pamilya sa loob at labas ng tahanan
  • Ingklusyon sa ekonomiya, kabilang ang pagsusuri ng hindi bayad na trabaho at foreign credential recognition (pagkilala sa kredensiyal mula sa ibang bansa)
  • Kawalan ng tirahan, suplay at seguridad ng mga pabahay

Alam niyo ba?

Ang mga paksang ito ang magiging gabay sa aming pagtugon sa sistemikong rasismo sa mga susunod na taon.

Inanyayahan namin ang lahat ng mga B.C. First Nations at ang Métis Nation British Columbia na tumulong sa pagbuo ng mga priyoridad sa pananaliksik. Patuloy na magbasa upang malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ito naitatag sa pamamagitan ng partnership.