Paglabas ng estatistika 2023

Noong May 29, 2023, naglabas kami ng:

Ang mga ilalabas namin sa hinaharap ay nakatutok sa pagbibigay ng mga estadistika at insights mula sa mga datos. Gamit ang impormasyong ito, maaaring magkaroon ng higit pang malaman ng mga komunidad ang mga pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Susuportahan nito ang mga kasalukuyang pagsisikap para mag-advocate para sa kanilang mga sarili at isulong ang kanilang mga hangarin.

Progress report para sa unang taon

Kasama sa mga ito ay mga impormasyon tungkol sa:

Patnubay tungkol sa paggamit ng mga categorical variable na lahi at etnisidad

Ang teknikal na gabay na ito ay magbibigay ng siyam na rekomendasyon kung paano magagamit ang mga variable na lahi at etnisidad sa mga proyektong pananaliksik. Sinusuportahan nito ang mga gumagamit ng datos, kasama ang:

  • Mga analyst
  • Mga mananaliksik
  • Mga data architect
  • Mga data scientist

Ang patnubay na ito ay mayroon ding mga case study at mga halimbawa, pati na rin ang isang self-assessment checklist.

Nakipagtulungan kami sa mga eksperto sa paksa upang mabuo ang gabay na ito.

Naghahanap ng karagdagang impormasyon?