ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਪਡੇਟਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ

ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।