ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ, ਵਰਤਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਟਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
  • ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ ਮਿਆਰ
  • ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ
  • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਪੜਚੋਲ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹਨ:

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵੇ ਗਏ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਹੋਵੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ

ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ

ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਡਾ. ਜੂਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਚੇਅਰ, ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ.ਸੀ .ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ

1 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਡਾ. ਜੂਨ ਫਰਾਂਸਿਸ,

ਚੇਅਰ, ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ:

“ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਧ ਫੁਲ ਸਕਣ। ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।“