ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ – ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 13,000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ।

ਬੀ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਬੁਰਿਜਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿੱਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 36 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰਜ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ, ਪੀਅਰ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਬੁਰਿਜਨਲ ਯੂਥ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਬੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (MNBC), ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਹਿਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮੂਲਵਾਸੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ।

ਔਨਲਾਇਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

9 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਔਨਲਾਇਨ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ।