ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 13,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵੇਖੋ।

ਬੀ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਬੁਰਿਜਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿੱਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਐਂਗਜੇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 36 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਲਡਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ, ਪੀਅਰ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਬੁਰਿਜਨਲ ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਲੈੱਡ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਬਾਰੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਬੀ ਸੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੀ ਸੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮੈਟਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੈਟਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ (MNBC), ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮੂਲਵਾਸੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ।

ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

9 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਚਲਾਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੁਆਬ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ।