ਸਲਾਨਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ 2024

  • ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੀ ਸੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਸਾਡੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 12 ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਾਂ
  • ਬੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ

2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼

29 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੂਨ 2022 ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ।

ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ:

  • ਇੰਡਿਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ
  • ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
  • ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਇਕ ਗਾਈਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀਅਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।