ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ

2 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ

  • ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
  • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ
  • ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ

ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ

ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ-ਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਾਊਂਸਿਲ, ਬੀ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਬੁਰਿਜਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿੱਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਹ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡਿਜਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ

ਐਕਟ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਲਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੈਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ

ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਟਾ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਫਾਈਵ ਸੇਫਸ’ (Five Safes) ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਫਾਈਵ ਸੇਫਸ ਮਾਡਲ ਡੈਟਾ ਤੱਕ ਅਣਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ:

  • ਡੈਟਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
  • ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਣਾ 
  • ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ 
  • ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 
  • ਖੋਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਸਮੇਤ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।