ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਬੀ ਸੀ ‘ਚ ਨਸਲਵਾਦ
ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੈਟਾ ਐਕਟ

ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਟਾ ਐਕਟ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆਂ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾਂ

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲ ਅਧਾਰਿਤ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੰਗੇਰਾ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਿਸਐਗਰੀਗੇਟਿਡ ਡੀਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੈਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ: ਦਿ ਗਰੈਂਡਮਦਰ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿਸਟਮਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।