ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਖੋਜ

ਅਸੀਂ ਡੈਟਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਅੱਸੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਹਿਯੋਗ

ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਟਾ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ 80 ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਹਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10 ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।