ਬੀ ਸੀ ਦੇ K-12 ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡਿਜਨਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ K-12 ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ?

ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਸਿਸਟਮਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ K-12 ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੇਰਕ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਐਜੂਕੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ।ਨ

ਗਿਫਟਡ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

Designations ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ Designations ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਹੈ?

ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ K ਤੋਂ 12 ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ‘ਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹਨ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੈਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ?

ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਡੈਟਾ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਜੰਨਸੰਖਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸਨ।

ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗਿਫਟਿਡ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਲਖਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੈਟਾ ਵਰਤਿਆ?

ਇਹ ਅਧਿਐਨ 26,700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2012 ਅਤੇ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, 406 ਇਡਿਜਨਸ ਇੰਨਟਰਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਿਜਨਸ ਯੂਥ ਇੰਨਟਰਨਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 2007 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਡੈਟਾਸੈੱਟ ਵਰਤੇ:

ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਡੈਟਾ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਡਿਜਨਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 2023 How Are We Doing? ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸਟੈਟਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ Indigenous Governing Entities ਅਤੇ First Nations Education Steering Committee ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ?